MOTOCIKLO NUOMOS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. Nuomotojas – „Harlis“, UAB. 

1.2. Nuomininkas - Lietuvos Respublikos arba užsienio valstybės fizinis arba juridinis asmuo.

1.3. Šalys – Nuomotojas ir Nuomininkas.

1.4. Nuomos laikotarpis - laikotarpis nuo nuomos pradžios (data ir laikas) iki nuomos pabaigos (data ir laikas). 

1.5. Motociklas – Harley-Davidson Breakout 114, valstybinis Nr. 121HH, vertė 23.000 EUR.

1.6. Sutartis – Motociklo nuomos sutartis, kurią sudaro I. Specialiosios sąlygos, II. Bendrosios sąlygos, Užsakymo forma, Perdavimo - Priėmimo aktas ir Grąžinimo - Priėmimo aktas.

2. MOTOCIKLO NUOMA

2.1. Motociklo nuoma gali būti užsakyta svetainėje www.harlisrent.eu, el. paštu [email protected] arba tel. +370 617 75565.

2.1. Motociklas yra išnuomojamas (suteikiamas naudotis) Nuomininkui Sutartyje nustatytam terminui, bet ne trumpesniam kaip vienos paros laikotarpiui. Jei Nuomininkas nori pratęsti Sutartį, jis privalo pranešti Nuomotojui likus ne mažiau kaip 24 val. iki Sutartyje nustatyto grąžinimo termino. Motociklą grąžinus anksčiau termino nuomos mokestis nėra grąžinamas. Maksimalus motociklo nuomos terminas 7 paros, kuris gali būti pratęstas atskiru rašytiniu susitarimu.

2.2. Motociklo paros nuomos kaina 199 Eur įskaitant PVM. Nuomojant motociklą papildomai imamas 300 Eur užstatas, kuris nuomos pabaigoje yra grąžinamas. Iš užstato išskaičiuojami visi mokėjimai, kurie atsiranda pagal šią sutartį.

2.3. Motociklo nuoma turi būti apmokėta Nuomininko vardu, t.y. iš Nuomininko sąskaitos pavedimu arba Nuomininko kreditine kortele. Atsiskaitymas grynais pinigais negalimas.

2.4. Nuomininkas privalo būti ne jaunesnis kaip 25 metų amžiaus ir turėti ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų A kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir reikiamus praktinius Motociklo valdymo įgūdžius.

2.5. Nuomojant motociklą per Nuomotojo svetainę www.harlisrent.eu Nuomininkas turi įkelti abi vairuotojo pažymėjimo puses.

2.6. Atsiimant motociklą Nuomininkas turi pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą bei tapatybės kortelę arba pasą, kurių kopijos lieka pas Nuomotoją.

2.7. Motociklas perduodamas adresu Ukmergės g. 280, Vilnius (Volvo salonas, 2 a.).

3. MOTOCIKLO NAUDOJIMAS

3.1. Nuomininkas įsipareigoja neperduoti naudoti ar valdyti Motociklo Sutartyje nenurodytiems tretiesiems asmenims, tame tarpe, neturi teisės jo subnuomoti. Nepriklausomai nuo jokių aplinkybių vairuoti motociklą gali tik asmuo, nurodytas Sutartyje.

3.2. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad motociklas būtų naudojamas pagal jo paskirtį, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas (su kuriomis galima susipažinti https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/1247447509690099839), laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

3.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu motociklo rida negali viršyti 300 (trijų šimtų) kilometrų per parą. Viršijus nurodytą ridos limitą parai, Nuomininkas papildomai apmoka Nuomotojui po 1,00 Eur už kiekvieną viršytos ridos kilometrą.

3.4. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti motociklo saugumą: motociklo nepalikti nesaugioje aplinkoje; paliekant motociklą visada laikyti užrakintą vairą; prie motociklo nepalikti signalizacijos pultelio, rakto ir motociklo dokumentų. 

3.5. Motociklu Nuomininkas gali naudotis tik Lietuvos teritorijoje, draudžiama išvažiuoti į užsienio šalis be Nuomotojo raštiško leidimo. Nuomotojas neprisiima atsakomybės už Nuomininko patirtas išlaidas ir kitas rizikas dėl šio Sutarties punkto nesilaikymo.

3.6. Jei Nuomininkas pažeis Sutartį, tame tarpe, jeigu Nuomininkas perduos motociklą tretiesiems asmenims ir motociklas dings (bus pavogtas, pasisavintas, sunaikintas ar pan.), o draudimo kompanija įvykį pripažins nedraudiminiu, Nuomininkas privalės pilnai atlyginti motociklo vertę (neribojant Nuomininko atsakomybės).

3.7. Draudžiama: važiuoti keliais, nepadengtais asfalto danga; vežti krovinius; tempti kitą transporto priemonę; dalyvauti lenktynėse ar greičio bandymuose; vairuoti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų medžiagų (viršyti 0,0 promilių ribą); vežti daugiau nei vieną keleivį; vairuoti motociklą neturint 2 (dvejų) metų vairavimo stažo; vežti gyvūnus; naudoti motociklą nusikalstamoje veikloje; gabenti kontrabandą, ginklus, narkotines, degias ar pavojingas medžiagas ir kitus daiktus, kurių laikymas ir gabenimas yra draudžiamas pagal įstatymus; privaloma naudoti tik E5 arba E8 markės kurą, draudžiama pilti žemės ūkiui ir sunkvežimiams skirtą kurą, taip pat ir biokurą; naudoti mokamam keleivių ar krovinių pervežimui; mokymo tikslams; rūkyti naudojantis motociklu, taip pat naudotis mobiliu telefonu be tam skirtos specialios įrangos.

4. MOTOCIKLO BŪKLĖ

4.1. Nuomotojas perduoda Nuomininkui techniškai tvarkingą ir tinkamą naudoti pagal paskirtį motociklą. Šalys perdavimo metu įdėmiai patikrina Motociklą ir Sutarties Perdavimo - Priėmimo akte pažymi esamus motociklo apgadinimus (jei tokių yra), padangų būklę. Taip pat pažymi papildomai užsakytus aksesuarus bei juos patikrina.

4.2. Motociklas Nuomininkui perduodamas su pilnu kuro baku ir Nuomotojui turi būti grąžinamas su pilnu kuro baku.

4.3. Motociklas Nuomininkui perduodamas švarus ir Nuomotojui turi būti grąžinamas tokios pačios būklės.

5. TECHNINĖ MOTOCIKLO PRIEŽIŪRA

5.1. Nuomininkas privalo eksploatuoti ir prižiūrėti motociklą pagal įmonės gamintojos nustatytus standartus ir technines sąlygas (su kuriomis galima susipažinti https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/document/1247447509690099839), nuolat tikrinti aušinimo skysčio ir variklio alyvos lygį, stebėti prietaisų skydelyje esančius indikatorius, variklio temperatūrą, privalo užtikrinti tinkamą padangų slėgį, naudoti tinkamus ir kokybiškus degalus. 

5.2. Pastebėjus motociklo sugedimą arba techninės būklės pablogėjimą, nedelsiant pranešti apie tai Nuomotojui ir, esant grėsmei, kad tai gali pakenkti Motociklui, jo nebeeksploatuoti. Sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat kuro sistemos gedimo dėl pasibaigusio ar netinkamo kuro naudojimo, Nuomininkas privalės atlyginti  remonto išlaidas ir negautas pajamas (neribojant Nuomininko atsakomybės).

5.3. Sugedus Motociklui, Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją. Remontuoti motociklą savo iniciatyva griežtai draudžiama. Nuomininkas turi palikti motociklą saugioje vietoje (pvz. saugojimo aikštelėje) ir nurodyti Nuomotojui tikslų motociklo buvimo vietos adresą.

5.4. Nuomininkas neatsako už motociklo gedimus, kurie atsirado eksploatavimo metu ir yra ankstesnio eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją telefonu ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.

5.5. Nuomininkas privalo apmokėti Nuomotojo patirtas remonto ir kitas išlaidų išlaidas (neribojant Nuomininko atsakomybės), kurias Nuomotojas patirs motociklo gedimo atveju, jeigu gedimas įvyko dėl Nuomininko kaltės, neapdairumo ar tyčios, ir išlaidų nedengia draudimas bei nėra suteikiamas garantinis aptarnavimas (pvz. padangų sugadinimas).

5.6. Motociklas turi būti plaunamas laikantis gamintojo nurodymų.

6. MOTOCIKLO DRAUDIMAS

6.1. Motociklas yra apdraustas privalomuoju transporto priemones valdytojo draudimu ir transporto priemonių kasko draudimu. 

6.2. Atsakomybė (franšizė) draudiminio įvykio atveju, jeigu kaltininkas yra Nuomininkas arba kaltininkas nenustatytas – 300,00 Eur; vagystės atveju – 30% nuo motociklo vertės.

6.3. Kasko draudimas, be kita ko, nedengia motociklo padangų sugadinimo ar sunaikinimo ir žalos padarytos dėl tyčinės Nuomininko veikos arba didelio neatsargumo, sugedus varikliui dėl netinkamos alyvos ir aušinimo skysčio priežiūros, taip pat kuro sistemos gedimo dėl pasibaigusio ar netinkamo kuro naudojimo, transporto priemonės transportavimo gedimo atveju.

7. NELAIMINGI ATSITIKIMAI

7.1. AVARIJA: patekus į kelių eismo įvykį būtina nedelsiant pranešti Nuomotojui, į įvykio vietą iškviesti policiją. Jei motociklo nebegalima eksploatuoti, Nuomininkas turi pasirūpinti motociklo saugumu, nugabenti motociklą į artimiausią saugomą aikštelę.

Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui policijos pažymą apie įvykusį kelių eismo įvykį ir raštišką išsamų savo (vairuotojo) paaiškinimą apie įvykio aplinkybes. Nepateikus vieno iš šių dokumentų, visas žalos atlyginimas ir kitos su kelių eismo įvykiu susijusios išlaidos privalės būti padengtos Nuomininko sąskaita (neribojant Nuomininko atsakomybės).

7.2. Jei įvykio kaltininkas yra Nuomininkas, jis įsipareigoja pasirūpinti ir apmokėti motociklo pristatymą į Nuomotojo nurodytą aikštelę, sumokėti Nuomotojui besąlyginės išskaitos sumą ir atlyginti Nuomotojui padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija besąlyginę išskaitą ir jeigu jų neatlygina Transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė.

Laikas nuo motociklo avarijos iki motociklo pristatymo į Nuomotojo aikštelę įskaičiuojamas į sutarties trukmę.

7.3. Jei draudiminio įvykio žala trečiajai šaliai viršija civilinės atsakomybės draudimo sumą, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti trūkstamą nuostolius dengiančią sumą (neribojant Nuomininko atsakomybės).

7.4. Jei Nuomininkas yra įvykio kaltininkas ir įvykio metu buvo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, jei motociklas buvo konfiskuotas, kai Nuomininkas juo gabeno kontrabandą, ginklus ar narkotines medžiagas, visi įvykio nuostoliai (įskaitant negautas Nuomotojo pajamas iki motociklo sugrąžinimo j Nuomotojo aikštelę) turi būti padengti Nuomininko sąskaita (neribojant Nuomininko atsakomybės).

7.5. MOTOCIKLO VAGYSTĖ: vagystės atveju Nuomininkas privalo nedelsiant apie tai informuoti Nuomotoją, pranešti policijai ir pateikti Nuomotojui motociklo registracijos dokumentus, motociklo raktus ir apsaugos sistemos pultą. Neįvykdžius šių sąlygų, kaltas bus laikomas Nuomininkas (iki tol, kol nebus įrodytas jo nekaltumas) ir privalės padengti visus su motociklo vagyste susijusius nuostolius (neribojant Nuomininko atsakomybės). Vagystės atveju Nuomininkas privalo padengti draudimo bendrovės nedengiamą sumą.

8. MOTOCIKLO GRĄŽINIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. Motociklas turi būti grąžintas iki Sutartyje numatyto termino adresu Ukmergės g. 280, Vilnius (Volvo salonas, 2 a.) šalims pasirašant Grąžinimo - Priėmimo aktą. Nuomininkas yra atsakingas už motociklą iki momento, kol Nuomotojas įvertina ir raštu patvirtina, kad motociklas grąžintas be pažeidimų ir nuostolių. 

8.2. Už kiekvieną pavėluotą motociklo grąžinimo valandą skaičiuojamas 20 Eur su PVM mokestis. Vėluojant motociklą grąžinti daugiau kaip 3 val. - skaičiuojamas mokestis už papildomą parą. Papildomos paros kaina yra 400 Eur su PVM už parą. Jei motociklas nėra grąžinamas per 12 val. po pasibaigusio nuomos termino, o terminas nebuvo pratęstas ir nėra objektyvių priežasčių vėlavimui, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir kreiptis į policiją dėl motociklo vagystės.

8.3. Motociklas turi būti grąžinamas tokios pačios būklės, kaip ir buvo išduotas (punktas 4. Motociklo būklė): techniškai tvarkingas, pilnu kuro baku, švarus ir tvarkingas. Pastebėti defektai, trūkumai, komplektacijos neatitikimai yra pažymimi Motociklo Grąžinimo - Priėmimo akte.

8.4. Nuomininkui grąžinant motociklą ir kilus įtarimui, kad grąžintas motociklas nėra techniškai tvarkingas arba jeigu motociklo neįmanoma apžiūrėti dėl tamsaus paros meto ar oro sąlygų, Nuomotojas pasilieka teisę per 7 darbo dienas nuo transporto priemonės grąžinimo atlikti motociklo apžiūrą / patikrą ir pagrįstai reikalauti iš Nuomininko atlyginti žalą dėl pastebėtų paslėptų defektų (defektai, kurių nebuvo galimybės užfiksuoti grąžinant transporto priemonę).

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki visiško Nuomotojo ir Nuomininko įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Nuomotojas turi teisę savo nuožiūra be jokių neigiamų pasekmių sau vienašališkai nutraukti Sutartį prieš perduodant motociklą Nuomininkui. Tokiu atveju Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininko sumokėtas lėšas.

9.3. Nuomotojas turi teisę nutraukti Sutartį jai įsigaliojus ir atsiimti motociklą, jeigu Nuomininkas nesilaiko punktuose 3.1., 3.7. ir 5.1. išvardintų reikalavimų. Tokiu atveju lėšos už nuomą Nuomininkui nėra grąžinamos ir gali būti priskaičiuotos baudos numatytos punkte 10.

9.4. Nuomininkas turi teisę nutraukti sutartį likus ne mažiau nei 24 val. iki patvirtinto Motociklo paėmimo termino pranešdamas apie tai el. paštu [email protected].  Nutraukus sutartį likus mažiau nei 24 val. iki patvirtinto Motociklo paėmimo termino skaičiuojamas 50% netesybų mokestis nuo pirmos paros kainos.

10. NETESYBOS IR BAUDOS

10.1. Nuomininkas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu (įskaitant, visus pratęsimus) prisiimti atsakomybę už išsinuomotą motociklą kaip už savo, susimokėti visas baudas ir padengti visas išlaidas, susijusias su kelių eismo, parkavimo ir kitų taisyklių pažeidimu. 

10.2. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis motociklu įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Nuomotojo nepriklausančioms priežastims.

10.3. Neužtikrinus motociklo Sutarties sąlygų 3.1., 3.7. ir 5.1. punktuose numatytų įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo padaryta žala, Nuomininkas sumoka Nuomotojui 700 Eur baudą.

10.4.Už išvažiavimą į užsienio šalį be raštiško Nuomotojo sutikimo - 1000 Eur bauda.

10.5. Už savavališką motociklo remontą – 1000 Eur bauda.

10.6. Už pamestą motociklo raktą Nuomininkas privalo padengti rakto pagaminimo išlaidas ir rakto pristatymo išlaidas Nuomininkui.

10.7. Už negrąžintus motociklo dokumentus: registracijos liudijimą, techninį apžiūros pasą, civilinės atsakomybės draudimo polisą - 30 Eur mokestis (už kiekvieną prarastą dokumentą). Už pamestą valstybinį registracijos numerį - 50 Eur mokestis.

10.8. Už sugadintus ar negrąžintus papildomai su motociklu išnuomotus aksesuarus (pvz. šalmas, striukė, pirštinės ir t.t.) -  250 Eur mokestis už kiekvieną daiktą.

10.9. Už grąžintą purviną motociklą – 50 Eur mokestis.

10.10. Už grąžintą nepilną kuro baką - 20 Eur mokestis + trūkstamo kuro kaina.

10.11. Už kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimų administravimą - 20 Eur mokestis už kiekvieną pažeidimą. Už draudiminių įvykių administravimą jeigu Nuomininkas yra kaltininkas - 50 Eur už kiekvieną įvykį. Šiais atvejais Nuomotojas policijai perduoda visą informaciją apie Nuomininką.

10.12. Už pavojingą ar chuliganišką vairavimą - 500 Eur bauda.

10.13. Visos Sutartyje numatytos baudos yra laikomos minimaliais Nuomotojo nuostoliais, nuo kurių įrodinėjimo Nuomotojas yra atleistas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad dydžiai atitinka protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimus. 

MOTOCIKLE GALI BŪTI SUMONTUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖS KONTROLĖS SISTEMA (motociklo vietos nustatymui ir greičio kontrolei), tačiau ši aplinkybė nemažina Nuomininko atsakomybės ir neatleidžia nuo pareigų vykdymo (pvz. motociklo vagystės atveju ir pan.).

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Nuomininkas pateikia tvarkyti Nuomotojui šiuos savo asmens duomenis motociklo nuomos administravimo ir vykdymo tikslais: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kontaktiniai duomenys, vairuotojo pažymėjimo kopija.

11.2. Nuomotojas tvarko paslaugų naudojimo duomenis, tame tarpe, GPS duomenis.

11.3. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

11.4. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu.

12. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi Šalių ginčai sprendžiami teisme Vilniaus mieste.